Bratrství založené na víře v Alláha

24.10.2014 10:18

Páteční kázání 24. 10. 2014 (30. dhúl-hidždža1435), Uday Majid, mešita v Praze

Chvála Alláhu. Jeho chválíme a Jeho o pomoc prosíme. Ten, koho Alláh uvede na správnou cestu, toho z ní nikdo nesvede, a ten, komu Alláh dá zbloudit, toho už na správnou cestu nikdo neuvede. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Anas bin Málik (nechť je Alláh s ním spokojen) vyprávěl, že Posel Alláhův (nechť mu Alláh žehná a dá mír) řekl: Jsou tři věci, které když se sejdou v jediném člověku, tak pozná krásu víry: Aby mu Alláh a Jeho Prorok byli milejší než všechno ostatní, když je láska k jinému člověku založená na víře k Alláhovi a když návrat k pohanství nenávidí stejně, jako kdyby měl být hozen do ohně.“

Alláh nejvyšší říká v Koránu ve významu: „Ti, kdož pevně sídlí v tomto obvodu a utvrdili se ve víře ještě před nimi, ti milují ty, kdož se k nim vystěhovali, a nenalézají v hrudích svých žádnou závist kvůli tomu, co dáno bylo vystěhovalcům. A dávají jim přednost před sebou, i kdyby sami měli nedostatek. A ti, kdož ochrání duše své před lakotou, ti budou blažení.“

Takže bratrství, které plyne z čisté víry, bylo základním kamenem, který Prorok s.a.s. položil po postavení mešity. Postavil střechu a pak upevnil vztahy a učinil z vystěhovalců z Mekky a obyvatel Medíny bratry. 

Milí bratři a sestry! Našim dnešním tématem je to, co bratrství znamená, jaká má práva a jaký má cíl? A jak upevnit tento cit? A jaké jsou faktory zeslabující takovýto vztah?

Bratrství, které spojuje láska k Alláhovi, je víra sama. Jak to? Poslechněte si slova z Koránu ze súry Komnaty. Alláh říká ve významu: „Věřící jsou si přece bratry.“ Pak upoutají naši pozornost slova našeho Proroka s.a.s. U Něj (tj. u Alláha), v Jehož rukou spočívá má duše! Nevstoupíte do Ráje, dokud neuvěříte, a nikdy neuvěříte, dokud se nebudete milovat navzájem. Chcete, abych vám poradil, co máte dělat, abyste se milovali navzájem? Šiřte mír mezi sebou.“

Co se týče práva tohoto bratrství, tak jich můžeme vyjmenovat mnoho, od prosby za našeho muslimského bratra v jeho nepřítomnosti až po úsměv v jeho tváři či podpory v těžkých chvílích.

Podle Abú Hurajry (NBS), který vyprávěl, že Posel Alláhův s.a.s. řekl: Nezáviďte si navzájem, neklamte se, nesmíte se nenávidět, ani se obracet jeden k druhému zády. A neobchodujte na úkor svého bratra, nýbrž buďte bratry, ó služebníci Alláha! Muslim je muslimovi bratrem, nekřivdí mu, nenechá jej na holičkách, nelže o něm ani ho nepodceňuje. Bohabojnost se nachází zde!“ a pak třikrát ukázal na svou hrud. „Každému muslimovi je krev, majetek i čest druhého muslima svatá!“

A mezi práva k druhému je „věrnost a upřímnost“, což se projeví tím, že nepodpoří jeden z nás svého muslimského bratra v čemkoliv, s čím by Alláh nebyl spokojen. To je vrchol upřímnosti a dobré rady. Konejte chvályhodné činy s ostatními, aniž byste rozebírali, zaslouží-li si to dotyčná osoba či ne.

Abú Hurajra vyprávěl, že Posel Alláhův s.a.s. pravil: Práv každého muslima vůči každému muslimovi je šest: když jej pozdravíš, pozdravíš jej pozdravem míru, když tě pozve, přijmeš jeho pozvání, když tě požádá o radu, poskytneš mu ji, když kýchne, a pochválí Alláha, odpovíš mu na zdraví, když onemocní, navštívíš ho, a když zemře, vyprovodíš ho.“

Co posílí naše bratrství? A co ho oslabí? Odpověď na tyto otázky tkví ve dvou faktorech: znalost a chování. Jelikož zná-li člověk důležitost tohoto pouta v islámu a pozná-li, že společníci Proroka s.a.s. byli vychováni na tomto principu.

Milí bratři a sestry! Naše loď nepřistane v bezpečí, nebudeme-li se držet za Alláhův provaz. On nejvyšší říká v súře Rod Imránovců: „Přidržujte se pevně provazu Alláha všichni a nerozdělujte se! Pomněte dobrodiní Alláhovo k vám, kdy byli jste nepřáteli a On opět sblížil srdce vaše a stali jste se - díky milosti Jeho - bratry, a byli jste již na okraji propasti ohnivé a On vás před ní spasil. A takto vám Alláh objasňuje Svá znamení - snad budete správně vedeni.“

Nesmíme opomenout zmínit se o některých věcech, které můžou oslabit naše bratrství, např. špatné mínění o druhém a přecitlivělé chování a špehování a jiné podobné nemoci srdce, jejichž vyléčení musí být žádáno z Koránu a sunny. („Vy, kteří věříte! Střezte se přílišného podezřívání druhých, vždyť některá podezření jsou hříchem! Nevyzvídejte a nepomlouvejte se vzájemně! Což si někdo z vás přeje jíst maso bratra svého mrtvého - vždyť by vám to bylo odporné!“)

Mezi námi jsou bratři, kteří se liší jeden od druhého původem a barvou pleti a jazykem, kterým mluví, ale spojilo je jedno: odevzdanost Alláhovi. Setkávají se pravidelně, aby studovali společně Koránské verše a výroky Proroka s.a.s. Co je tedy dokázalo takto spojit přes dlouhé vzdálenosti?

Vy, kteří mě s vámi spojuje láska k Alláhovi! Kladu vám na srdce, abychom se nezvedli z tohoto našeho posezení a nichž bychom si usmyslili, že navštívíme bratra nebo alespoň se spojili s nějakým bratrem v islámu přes telefon. A odpustíme každému, kdo se vůči nám něčím provinil.

—————

Zpět