Blaženost obyvatel Ráje

25.11.2016 21:26

Páteční kázání, 25.2.1438/25.11.2016, šejch Ahmad Rajab, mešita v Praze

Ve jménu Alláha, Milostivého, Smilovného

Chvála Alláhu. Jeho chválíme a Jeho o pomoc prosíme. Ten, koho Alláh uvede na správnou cestu, toho z ní nikdo nesvede, a ten, komu Alláh dá zbloudit, toho už na správnou cestu nikdo neuvede. Dosvědčuji, že není Božstva kromě Alláha a že Muhammad (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláhovým a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Alláh Vznešený říká (ve významu): „Pospíchejte k milosti od Pána svého a k zahradě, jejíž šířka se rovná nebesům a zemi a jež připravena je pro bohabojné.“ (3:133).

Toto téma patří do nám neznámého světa „al-ghajb“, o kterém nám islám řekl, a proto je třeba to přijmout tak, jak to je řečeno v Alláhově knize a v autentických výrocích Proroka (sallalláhu ’alajhi wa sallam). Jediný, kdo může blahobyt obyvatel Ráje popsat je ten, kdo Ráj stvořil nebo někdo, komu Alláh něco z toho prozradil. Prorok (sallalláhu ’alajhi wa sallam) nám ve svatém výroku vyprávěl Alláhova slova: „Připravil jsem pro své bezúhonné služebníky to, co oko žádné nespatřilo, ucho žádné neslyšelo a co žádného člověka ani nenapadlo.“ (Prorok (sallalláhu ’alajhi wa sallam) dále řekl) „Potvrzení toho je v Knize Alláhově: ‚Žádná duše neví, co z radostí skryto je pro ně odměnou za skutky jejich‘“(32:17).

Když sahába (radialláhu ’anhum) požádali Proroka (sallalláhu ’alajhi wa sallam), aby jim vyprávěl o Ráji, řekl: „Cihla ze zlata a cihla ze stříbra a místo malty pižmo (misk), jeho pískem jsou perly a rubíny a jeho půdou šafrán; kdo do něj vstoupí, ten bude žít blaženě a nikdy nepozná bídu, bude nesmrtelný, jeho oděv nebude nikdy obnošený a zůstane věčně mladý.“

Kdo vstoupí do Ráje, ten bude moct jíst vše, na co bude mít chuť, jak Alláh říká (ve významu): „a s ovocem, které si volně vyberou, a s masem ptačím podle přání svých. Tam budou i dívky velkých očí černých, jež srovnat lze s perlami střeženými, odměnou za to, co vykonali na zemi.“ (56:20-24).

V Ráji je mnoho řek, jak Alláh říká (ve významu): „Obraz zahrady rajské, jež přislíbena byla bohabojným: v ní řeky jsou s vodou, jež nezahnívá, a řeky mléka, jehož chuť je neměnná, a řeky vína, jež rozkoší je pijícím, a řeky medu očištěného. A bude tam pro ně ovoce všeho druhu i odpuštění Pána jejich.“ (47:15).

Prorok (sallalláhu ’alajhi wa sallam) řekl: „Obyvatelé Ráje jedí a pijí, avšak nevykonávají žádnou potřebu, neplivou a nesmrkají. Oslavují a chválí Alláha tak snadno, jako když dýchají, jejich jídlo je stráveno pouhým říhnutím, jejich potem je  pižmo (misk).“

K jejich oděvu Vznešený Alláh říká (ve významu): „Alláh věru uvede ty, kdož uvěřili a zbožné skutky konali, do zahrad, pod nimiž řeky tečou; a tam budou ozdobeni náramky zlatými a perlami a oděni budou do šatů z hedvábí“ (22:23).

O rajských ženách Alláh řekl (ve významu): „Tam dívky budou rozkošné a překrásné - které z dobrodiní Pána svého můžete popírat? - velkých černých očí, ve stanech střežené - které z dobrodiní Pána svého můžete popírat? - jichž předtím se nedotkla ruka člověka ni džina žádného. Které z dobrodiní Pána svého můžete popírat? Tam blažení na poduškách zelených a kobercích překrásných budou spočívat.“ (55:70-76).

Také ženy z tohoto světa, které vstoupí do Ráje, budou mladé a v té nejkrásnější podobě, jak Alláh Vznešený řekl (ve významu): „Dívky ty jsme zvláštním stvořením stvořili a pannami jsme je učinili láskyplnými, věku stejného s lidmi po pravici“ (56:35-38).

Říká se, že žena z tohoto světa, když vstoupí do Ráje, bude krásnější než rajské ženy, protože ona se modlila, postila a dodržovala Alláhova přikázání a vyhýbala se Jeho zákazům a byla trpělivá – a proto bude ona - se svolením Alláhovým – ta krásnější a lepší.

Prorok (sallalláhu ’alajhi wa sallam) řekl: „Až obyvatelé Ráje vstoupí do Ráje, kdosi na ně zavolá: ‚Patří vám zde toto: budete žít věčně – nikdy nezemřete, budete navždy zdraví – nikdy neonemocníte, zůstanete mladí – nikdy nezestárnete, a budete stále blažení – nikdy nepoznáte bídu!’“ Sbírka Sahíh Muslim.

Nejlepší z blažeností Ráje je zmíněna v tomto hadísu„Když obyvatelé Ráje vstoupí do Ráje, Alláh řekne: ‚Chcete, abych vám něčeho přidal?‘ Oni řeknou: ‚Copak jsi nám nerozzářil do bíla naše tváře? Copak jsi nás nevpustil do Ráje a nezachránil před ohněm?‘ A v tom se odkryje clona. Nebude pro ně nic tak krásného jako pohled na Jejich Vznešeného Pána!“Sbírka Sahíh Muslim.

Milí bratři a sestry v islámu, povídání o blahobytu obyvatel Ráje je dlouhé, protože Alláh říká (ve významu): „a budete mít v něm to, po čem duše vaše touží, a dostane se vám tam, oč požádáte, všeho, jako pohoštění od odpouštějícího, slitovného.“ (41:31-32).

Co je ale naše povinnost po té, co jsme toto slyšeli? Naší povinností je respektovat Alláhova přikázání, vyhýbat se Jeho zákazům a dělat to, čím si můžeme získat Jeho spokojenost a přiblížit se tím k Němu. Alláh Vznešený řekl (ve významu): „Takový bude Ráj, jenž v dědictví dáme těm ze služebníků Svých, kteří bohabojní byli.“ (19:63).

Ó Alláhu, prosíme Tě o Ráj a o vše, co nás k němu přibližuje, ať jsou to slova nebo činy.

—————

Zpět