Ášúra - den záchrany Izraelitů před faraonem

06.09.2019 06:26

Páteční kázání 6. 9. 2019, šejch Usama al-Deiri, mešita v Praze

Chvála Alláhu. Jeho uctíváme a Jeho o pomoc prosíme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Právě jsme se rozloučili se vzpomínkou milou srdcím muslimů, dnem, kdy se projevilo, jakou péčí zahrnul Všemohoucí Alláh našeho Proroka (sAs) a Své oddané služebníky. Všemohoucí Alláh ho ochránil a usnadnil mu cestu emigrace do Medíny a v těchto dnech si připomínáme odchod proroka Mojžíše – mír s ním – z Egypta s kmenem Izraelitů, který odešel za Všemohoucím Alláhem, aby tím splnil Jeho příkaz. Tato významná událost se stala desátého dne měsíce muharramu (ašúrá), kdy Všemohoucí Alláh dal zvítězit svým věřícím služebníkům, kteří si zvolili cestu správného vedení. Všemohoucí Alláh praví proroku Mojžíšovi (požehnání a mír s ním): „… připomínej jim dny Alláhovy!“ (14:5) – tedy jeho pomoc a milost, které jim poskytl, když je vyvedl ze zajetí faraona, jeho útlaku, nespravedlnosti a zla, když je zachránil před jejich nepřáteli a nechal před nimi rozestoupit moře. V tomto památném dni ukázal Všemohoucí Alláh Svou velikost a moc, schopnost a sílu, když zachránil proroka Mojžíše – mír s ním – před faraonem, který se považoval za mocného na zemi, aniž by na to měl nárok a prohlašoval se bohem a svému lidu namyšleně a zpupně říkal: „Já vaším pánem jsem nejvyšším!“ (79:25)

Když chtěl Všemohoucí Alláh zachránit lidi a kmen Izraelitů z faraonova útlaku a nadvlády a jeho přehánění ve lži, a chtěl zachránit své zbožné služebníky, vybral si posla z těch nejpovolanějších, kterého si Všemohoucí Alláh zvolil pro své poselství a slova, a tímto prorokem byl Mojžíš – mír s ním – Všemohoucí Alláh, sláva Mu, praví: „Faraón se v zemi povyšoval a učinil z jejích obyvatel strany rozličné, přičemž jednu skupinu z nich utiskoval a zabíjel syny jejich a nechával jen ženy jejich naživu. A byl jedním z těch, kdož pohoršení šířili.“ (28:4) Aby mohl splnit tento úkol, ujal se Sám Všemohoucí Alláh, sláva Mu, výchovy a vzdělání proroka Mojžíše, když přikázal jeho matce, aby ho dala do schránky a nechala ho v ní plout po řece, aby si ho vzal faraon k sobě a byl tam vychován pod dohledem Všemohoucího Alláha, sláva Mu, aby Mojžíš – mír s ním – poznal rozdíl mezi výchovou utiskovatele a výchovou Pána všech světů a Nejmilostivějšího z milostivých.

Alláh pověřil Mojžíše úkolem zachránit lid z útlaku faraona, aby byl poražen a aby lidé odešli a začali žít svobodným životem v rozkvětu. Usnadnil jim cestu vyznačující se silným přesvědčením a důvěrou v to, co Alláh přichystal pro Své zbožné služebníky. Když Mojžíš odešel z Egypta poprvé, odcházel a bál se faraonovy odplaty a trestu. Všemohoucí Alláh pravil: „I odešel z města pln strachu a ve střehu a řekl: ‚Pane můj, zachraň mne před tímto lidem nespravedlivým!‘“ (28:21) Zde začíná cesta seznámení se s touhou po Alláhovi, přesvědčením o Jeho schopnostech a vítězství, když nastal okamžik střetu faraona a jeho vojska na jedné straně a Mojžíšem – mír s ním – který odešel se svým lidem, aby jej ochránil, na straně druhé. Stejně tak náš Prorok – mír s ním – odešel se svým lidem z Mekky do Medíny, aby ochránil víru Všemohoucího Alláha a ze strachu před odplatou Kurajšovců vůči muslimům. Mojžíš stál obklopen ze všech stran mocnými silami: před ním stál faraon se svým vojskem, za ním hluboké moře se vzdouvajícími se vlnami, po jeho pravici i levici byli vystrašení Izraelité, srdce měli až v krku, byli přesvědčeni, že je to nevyhnutelně jejich konec: „Když obě skupiny se spatřily, druhové Mojžíšovi zvolali: ‚Teď vskutku dostiženi jsme!‘“ (26:61) V tomto rozhodujícím okamžiku, který je zkouškou pro věřícího, aby prokázal své upřímné přesvědčení a spolehnutí se na Alláha, zvolal Mojžíš – mír s ním – aby uklidnil vyděšené Izraelity: „Však nikoliv, vždyť Pán můj je se mnou a On povede mne!“ (26:62) Prorok Muhammad (sAs) také řekl Abú Bakrovi: „Nebuď smutný, Alláh je s námi.“ Tehdy Všemohoucí Alláh ukázal věřícím Svou sílu a poslal na faraona své vojsko, kterým byla voda, kterou se tento utiskovatel chlubil a která proudila pod jeho paláci, a tento okamžik znamenal jeho konec a utonul. Všemohoucí Alláh pravil: „A utopili jsme rod faraónův.“ (2:50)

Proto Prorok Muhammad (sAs) ustanovil tento den pro půst na výraz vděčnosti Všemohoucímu Alláhovi, že vyjevil Pravdu a nechal zvítězit ty, kteří jsou Mu nablízku. V požehnaný desátý den muharramu (ašúrá), když byl Prorok (sAs) v Medíně, jak se vypráví podle Abdulláha bin Abbáse, viděl židy, že se postí v desátý den měsíce muharramu (ašúrá), a zeptal se: „Co je to?“ Odpověděli mu: „Toto je správný den. V tento den Alláh zachránil kmen Izraelitů před jejich nepřítelem a Mojžíš se v tento den postil.“ Prorok řekl: „Máme větší právo na Mojžíše než vy,“ a v tento den se postil a přikázal, aby byl v tento den dodržován půst. (podle al-Buchárího)

Všemohoucí Alláh stanovil za půst v tento den velkou odměnu. Jaká větší odměna může být, než je radost ze záchrany proroků – mír s nimi. Imám Muslim traduje podle Ibn Qatády, že Prorok (sAs) řekl: „Doufám, že za půst v den Ášúrá Alláh odpustí hříchy z uplynulého roku.“ (podle Muslima). Letos připadá na pondělí 9. září.

Učenci se shodují na tom, že je nejlepší postit se den před tímto dnem i den po něm, nebo den před ním, anebo po něm, anebo se postit jen v tento den. Den ašúrá zemřel mučednickou smrtí Husejn syn Alího syna Abú Táliba (rAa), syn Prorokovy (sAs) dcery, o kterém Prorok (sAs) řekl podle toho, co vypráví imám at-Tirmídhí v jeho životopisu s dobrým řetězcem tradentů, že: „Husejn je ze mne a já jsem z Husejna. Alláh miluje každého, kdo miluje Husejna. Husejn bude mít mnoho potomků.“ (podle at-Tirmídhího) Shrneme-li stručně tuto bolestnou událost, stalo se to, že Husejn (rAa) byl zabit neprávem, když se na něj domluvili nespravedliví. Zabili ho v bitvě u Karbalá v Iráku. Z této události si můžeme vzít mnohá ponaučení. Připomínáme si příběh o prorokovi Mojžíšovi – mír s ním – kterému Všemohoucí Alláh pomohl zvítězit a doprovázel ho, když ho uposlechl jeho lid a následoval jeho správné vedení. Všemohoucí Alláh je všechny zachránil před odplatou nespravedlivých. Tato událost připomíná, že Všemohoucí Alláh dopřeje úspěchu a vítězství tomu, kdo Mu dá zvítězit a poslouchá ho. Je to velká lekce pro každého, kdo jde po cestě Pravdy a čelí utlačovatelům a nepřátelům. Při této příležitosti se probouzí naše láska k rodu našeho Proroka (sAs).

Ó Alláhu, prosíme tě, abys uchoval tuto zemi i ostatní země v klidu a bezpečí.

—————

Zpět