Alláhovo sledování

02.12.2022 17:53

Datum: 2. prosince 2022 (8. džumádá l-úlá 1444 H), z archivu kázání, Mešita v Praze

Chvála Alláhu. Jeho uctíváme a Jeho o pomoc prosíme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Milí bratři a sestry, jednou z věcí, které pohánějí srdce všech muslimů ke zbožnosti a pokoře k Alláhovi, k vykonání dobrých činů a oddálení se od špatností, je pocit přítomnosti Alláha při každém našem činu, ať je to slovo, postoj či chování. Vědomí, že Alláh je stále přítomný a stále nás pozoruje, činí nás lepšími muslimy, i kdybychom byli o samotě. Alláh říká v súře 4 – an-Nisá‘ – Ženy, ve verši 1: „…neboť Alláh zajisté nad vámi je pozorovatelem.“ A každý člověk bude odměněn za svá slova a činy, jak Alláh říká v súře 99 – „az-Zalzala“ – Zemětřesení, ve verších 7-8: „A kdo učinil dobra jen za váhu prášku, uzří je, a kdo učinil zla jen za váhu prášku, uzří je.“ Takže každý čin, jak malý, tak i velký, má každý zapsán ve svých listech činů detailně a bude se za něj zodpovídat před Alláhem, jak říká v súře 18 – „al-Kahf“ – Jeskyně, ve verši 49: „A předložena bude Kniha každého a uvidíš provinilé v obavách z toho, co v ní je obsaženo. A řeknou: „Běda nám, co je to za knihu, že ani malé, ani velké skutky zaznamenat neopominula?“ A naleznou před sebou vše, co dělali, a neošidí Pán tvůj z nich jediného.“ A stane se, že člověk upadne do hříchů a provinění natolik, že zapomene, že by vůbec nějaké pokání měl učinit a v Den zmrtvýchvstání jsou mu pak předloženy všechny jeho hříchy, na které si pro jejich velké množství ani nepamatuje a je poté překvapen. Existuje jeden verš v Koránu, který když byl čten, mnoha dobrým muslimům se přitom začalo chvět tělo a jejich oči slzely do té míry, že někteří upadali do bezvědomí. Tento verš  je ze súry  39 – „az-Zumar“ – Skupiny a říká se v něm: „Tehdy se jim objeví od Alláha to, s čím vůbec nepočítali.“(39:47)

Proto hlavním důvodem k oddálení se od hříchů v tomto životě je uvědomění si přítomnosti Alláha Všemohoucího, jak pozoruje každý náš čin. A jestliže se hřešící muslim obává a stydí se setkat se svými příbuznými či přáteli kvůli svému hříchu, měl by si uvědomit, že Alláh má největší právo a přednost, aby se před ním styděl.

Za vlády chalífy ‘Umara ibn al-Chattába (radhia lláhu anhu), jedna žena prodávající mléko poručila dceři smíchat mléko s vodou a poté ho měla prodat lidem. Chtěla tak získat větší zisk. Její dcera jí na to řekla: „Co by s námi bylo, kdyby se o tom dozvěděl amír al mu’minín ‘Umar ibn al-Chattáb?“ Matka jí na to odpověděla: „Ale amír al mu’minín nás nevidí.“ Dcera jí na to odpověděla: „Jestliže nás on nevidí, pak nás Jeho Pán vidí.“ (Tím mínila, že Alláh je vidí.)  A toto je příklad správné muslimky, která si uvědomuje, že Alláh je přítomný a stále ji sleduje.

Je velice důležité, aby si každý muslim uvědomil, že nás Alláh neustále pozoruje ve všech sférách života, jako například:

  1.  V oblasti uctívání: Je důležité vykonat modlitbu co nejlépe a s pocitem pokory a poníženosti k Alláhovi a není možné odmodlit modlitbu jen tak narychlo, jelikož ona pak bude za každého svědčit a říkat„Alláh tě neochrání stejně tak, jako jsi neochránil mne“. Když ji ale splníme tak, jak máme, bude za nás svědčit a řekne, „Alláh tě ochrání stejně tak, jako jsi ochránil ty mě“.
  2.  V oblasti jednání s lidmi: Prodej, nákup, půjčka a další transakce, vše toto lze vykonat s úspěchem, jestliže si uvědomíme, že nás při naší práci Alláh pozoruje, a tudíž nebudeme naslouchat těm, kteří se obohacují neprávem na úkor druhých, či podvádějí a lžou. Jestliže se tato skutečnost usadí v každém z nás, pak očistí naše srdce a společnost od podvodů a špatností. A zde bych chtěl upozornit všechny muslimy, kteří se obohatili a nahromadili majetek ze zakázaného obchodu či podvodným způsobem, aby si pospíšili a zbavili se tohoto majetku ještě v tomto životě, než je bude následovat do Pekla v Den zmrtvýchvstání.
  3.  V oblasti mezilidských vztahů: Jedná  se zvláště o vztahy v rodině. Je důležité, abychom ve výchově svých dětí byli pokorní k Alláhovi a věděli, že nám byly svěřeny do péče a že budeme tázáni ohledně nich v Den zmrtvýchvstání, jak je uvedeno ve výroku: „Všichni jste pastýři a všichni jste zodpovědní za své ovečky.“ Alláh Všemohoucí říká v súře 66 – „at-Tahrím“ – Zákaz, ve verši 6„Vy, kteří věříte! Střežte sebe i rodiny své před Ohněm, jehož palivem budou lidé a kamení.“

Dále se jedná také o vztahy mezi muslimy vůbec, kdy je důležité očistit svá srdce od zášti, závisti a nenávisti vůči ostatním. Jeden z důvodů neúspěchu jakékoli společnosti tkví právě v nedorozumění, rozkolech a hádkách, a Alláh nás před těmito věcmi varoval slovy v súře 8 – „al-Anfál“ – Kořist, ve verši 46: „Poslouchejte Alláha a Posla Jeho a nehádejte se, abyste neztratili odvahu a neodvrátil se od vás vítr příznivý! Buďte trpěliví, neboť Alláh stojí na straně trpělivých!“ Naopak úspěch a rozkvět společností se vždy uskutečňuje v atmosféře jednoty, soudružnosti, lásky a odpuštění. Jestliže si každý muslim uvědomí, že ho Alláh pozoruje, stane se z něj člověk čistého a zdravého srdce, který je vřelého charakteru a ve svých činech, slovech a postojích je vždy vyrovnaný, jelikož to považuje za svěřenou povinnost, ze které se bude zodpovídat. Uvědomovat si tuto skutečnost je základním prostředkem k dosažení úspěchu každého muslima v pozemském i posmrtném životě.

—————

Zpět