Alláhova láska a láska k Alláhovi

13.12.2013 06:33

Páteční kázání 13. 12. 2013 (10. safar 1435), šejch Samer Shehadeh, mešita v Praze

Chvála Alláhu. Jeho chválíme a Jeho o pomoc prosíme. Ten, koho Alláh uvede na správnou cestu, toho z ní nikdo nesvede, a ten, komu Alláh dá zbloudit, toho už na správnou cestu nikdo neuvede. Dosvědčuji, že není Božstva kromě Alláha a že Muhammad (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Alláhovi služebníci, jednou z nejpodivnějších věcí vůbec je, když Alláh, který nikoho nepotřebuje a není na nikom v ničem závislý, si zamiluje někoho ze svých služebníků! Alláhova láska k jistým skupinám lidí byla zmíněna v mnoha verších a výrocích, například ve verši, ve kterém Alláh říká (ve významu): „Vy, kteří jste uvěřili, pokud se někdo z vás odvrátí od svého náboženství, tak Alláh přivede lidi, které miluje a oni milují Jeho!“ (5:54). Alláhův posel (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) řekl: „Když si Alláh zamiluje nějakého služebníka, zavolá Gabriela a řekne mu: ‚Miluji toho, tak si ho zamiluj!‘ a Gabriel si ho zamiluje a zvolá v nebi: ‚Věru Alláh miluje toho, tak si ho zamilujte!‘ a zamilují si ho obyvatelé nebe, a pak mu bude seslána láska vůči němu na zem (tzn., že si ho lidé zamilují). A když Alláh nenávidí nějakého služebníka, zavolá Gabriela a řekne mu: ‚Nenávidím toho, tak ho nenáviď!‘ a Gabriel ho bude nenávidět a zvolá v nebi: ‚Věru Alláh nenávidí toho, tak ho nenáviďte!‘ a obyvatelé nebe ho budou nenávidět, a pak mu bude seslána nenávist vůči němu na zem.“

V dalším výroku vypráví Aiša, matka věřících, že Prorok (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) vyslal skupinu věřících s nějakým úkolem a jejich vůdce, kterého jim Prorok (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) určil, vždy v modlitbě ukončil recitaci Koránu zarecitováním súry „Qul huwalláhu ahad.“ Když se vrátili, zmínili to Prorokovi (nechť ho Alláh pochválí a ochrání), a on jim řekl: „Zeptejte se ho, z jakého důvodu toto dělá.“ Zeptali se ho, a on odvětil: „Tato súra popisuje vlastnosti Milostivého, a proto jí rád čtu.“ Alláhův posel (nechť ho Alláh pochválí a ochrání), když se toto doslechl, řekl: „Oznamte mu, že Vznešený Alláh ho miluje!“

Alláhova láska k Jeho služebníkovi má svá znamení, podle kterých ji lze poznat. Jedním z hlavních znamení je následování Prorokovy sunny. Čím více muslim následuje Prorokovu sunnu, tím je poslušnější k Alláhu, a tím více ho Alláh miluje. Alláh říká (ve významu): „Řekni: ‚Pokud milujete Alláha, pak mne následujte, Alláh si vás zamiluje a odpustí vám vaše hříchy.‘ Alláh je Odpouštějící a Smilovný.“ (3:31). Pokud opravdu miluješ Alláha, pak to musíš dokázat. Důkazem je následování sunny Jeho Proroka (nechť ho Alláh pochválí a ochrání). Tomuto verši říkali muslimové prvních generací „zkušební verš,“ protože jím může být prověřen každý, kdo tvrdí, že miluje Alláha. Ten, kdo tvrdí, že miluje Alláha, ale nenásleduje dobře Prorokovu sunnu, ten nemá pro své tvrzení před Alláhem důkaz. Pokud je však služebníkova láska k Alláhu upřímná, pak bude automaticky podložená následováním Proroka (nechť ho Alláh pochválí a ochrání ‒ a takové lidi Alláh miluje. Toto je výsledek následování sunny, a jak krásný výsledek to je! Člověk, kterého si Alláh zamiluje, bude žít šťastně a spokojeně v tomto i na onom světě!

Ve svatém výroku Alláh říká: „Každý, kdo bojuje proti Mému blízkému služebníkovi (wali), tak tomu vyhlásím válku! Není nic Mně milejšího, čím se ke Mně může Můj služebník přiblížit, než to, co jsem mu uložil za povinnost; a služebník se ke Mně bude neustále přibližovat dobrovolným uctíváním (nawáfil), dokud si ho nezamiluji, a když si ho zamiluji, budu jeho sluchem, který slyší, jeho zrakem, kterým vidí, jeho rukou, kterou udeří a jeho nohou, kterou chodí; a když Mě poprosí, vyslyším mu, a když se ke Mně uteče pod Mou ochranu, ochráním ho!“ Kdo je tento Alláhu blízký služebník, tzv. wali, proti kterému když někdo bojuje, Alláh mu vyhlásí válku? Alláh tyto služebníky popisuje ve verši, ve kterém říká (ve významu): „Věru, o služebníky Alláhu blízké není strach ani nemusí být smutní. Jsou to ti, kteří uvěřili a byli bohabojní!“ (10:62-63). Každý bohabojný věřící je wali, tedy Alláhu blízký. Wali tudíž není ten, kdo se uzavře do nějaké modlitebny nebo mešity daleko od lidí a žije velice jednoduchým a asketickým životem, nosí ty nejobyčejnější šaty apod. Víra a bohabojnost jsou to, co člověka přiblíží k Alláhu tak, že si ho Alláh zamiluje. Ten, kdo proti takovým lidem bojuje, tak ať si uvědomí, že Alláh bojuje proti němu stejně, jako Alláh bojuje proti těm, kteří neprávem pohlcují majetky lidí pomocí riba.

Když chce, aby si nás Alláh zamiloval, musíme se k Němu přiblížit upřímnou vírou a bohabojností. Jaký je ale první krok na této cestě? Alláh v tomto svatém výroku říká, že není nic Jemu Milejšího, čím se člověk může k Alláhu přiblížit, než to, co Alláh určil jako povinnost, a to platí ve všem: Nejlepší modlitba je proto ta povinná, a až po ní noční, nejlepší almužna je ta povinná, a až po ní dobrovolná, nejlepší půst je v ramadánu, a až po něm dobrovolný půst, a nejlepší pouť je ta povinná, a až po ní dobrovolná, a čím důležitější je ona povinnost, tím je Alláhu milejší. Až poté přicházejí na řadu dobrovolné skutky, kterými si člověk získá Alláhovu lásku. Když se toto stane a Alláh si člověka zamiluje, začne být člověk Alláhem správně vedený ve všech svých smyslech a činech. Alláh takového člověk vede, a tak poslouchá jen ty věci, které mu Alláh povolil poslouchat, dívá se jen na ty věci, na které mu Alláh povolil se dívat, svou rukou nikdy neudělá něco, co mu Alláha zakázal a své nohy nikdy nepoužije k tomu, aby šel někam, kam mu to Alláh zakázal. Nejen to, ale i když poprosí Alláha o něco, bude mu vyslyšeno, a když se uteče pod Alláhovu ochranu, bude Jím ochráněn. Toto jsou některé z projevů Alláhovy lásky k člověku. Když vidíš muslima, který je správně vedený ve všech svých slovech a činech, tak si buď jistý, že ho Alláh miluje. Tento wali bude šťastný v tomto i na onom světě a až bude umírat, nebude mít strach z toho, co ho čeká, ani nebude smutný z toho, že tento svět opouští, protože on si v tu chvíli jde ke svému milovanému Pánu pro svou odměnu!

—————

Zpět