Alláh ochrání Svým stínem sedm typů lidí

15.09.2017 07:37

Páteční kázání 15.9.2017 (24. 12. 1438), šejch Usama al-Deiri, mešita v Praze

Bismilláhi rrahmáni rrahím.

Země se zatřásla, a moře se rozlilo, a hroby se převrátily, a nebe se stáhlo,  a hory se z místa pohnuly, a svitky se rozvinuly - to jsou velké pohromy, se kterými se potkají lidé, kteří budou v různých skupinách, jak nám sdělil Prorok (sAs), když mluvil o jejich stavu a zděšení, které je zasáhne v Den zmrtvýchvstání. Prorok (sAs) řekl (ve významu): „Někteří budou ve svém potu po kotníky, a někteří po kolena, a někteří až po prsa“. Poté řekl: „A někteří se budou topit ve svém potu.“ Podle Ahmada Posel Alláhův (sAs) řekl: „Kdybys nechal na něm plout lodě, pluly by.“  V této situaci v Den zmrtvýchvstání Alláh ochrání svým stínem pod Svým trůnem různé typy lidí před horkem. Abu Hurajra podle vyprávění  Posla Alláhova (sAs) nám sděluje, o jaké typy lidí se jedná: „Sedm typů lidí Alláh ochrání Svým stínem v den, kde nebude jiného stínu kromě Jeho: ochrání spravedlivého imáma, mladíka, jenž vyrostl ve víře v Alláha, dva muže, kteří se měli rádi ve jménu Alláha a kteří se potkali a rozešli v Jeho jménu, a muže, který vzpomínal Alláha v samotě a jeho oči se naplnily slzami, a muže, jehož srdce dychtí po mešitách, a muže, jenž almužnu dával a utajoval ji tak, že jeho levice nevěděla, co jeho pravice vydala, a muže, jehož vábila žena krásná a vysoce postavená  který ji odmítl slovy: Bojím se Alláha, Pána všech světů.“ (zaznamenal Muslim, al-Buchárí)

První z nich je tedy ten, který se stal spravedlivým a svou spravedlností napravil lidstvo. Prorok (sAs) začal spravedlivým imámem, protože když je spravedlivý vládce, napraví se lidstvo, které ho následuje. Spravedlivým imámem Posel Alláhův (sAs) mínil obecně nejen vůdce, který vládne, ale každého, kdo je zodpovědný za jiné. A tak otec ve svém domě a rodině je imámem nad svými dětmi. Je proto potřeba, aby se podřídil Alláhovi ve vedení své rodiny a výchově svých dětí, aby se postaral o jejich záležitosti světské i duchovní, aby se staral o jejich modlitbu, znal do hloubky jejich způsob myšlení a jejich názory, s kým se přátelí a s kým tráví čas. Kolik otců ztratilo své děti kvůli zanedbání jejich záležitostí a jejich života. Výsledkem byl pak velký zármutek nad ztrátou vlastních dětí a zodpovídání se před Alláhem za toto zanedbání. Všichni se budeme zodpovídat před Alláhem a budeme tázáni na výchovu našich dětí. Stejně tak i učitel je imámem nad svými žáky, ředitel školy nad svými zaměstnanci, imám mešity nad těmi, kteří se s ním modlí atd. Spravedlivý imám, jak řekl Posel Alláhův (sAs) znamená, že obhajuje spravedlnost a stojí přímo proti křivdě. Ibn Hadžár řekl, že spravedlivý imám je ten, který následuje Alláhův příkaz a který každou věc uloží na její správné místo. Sufján ath-Thaurí zase řekl: „Existují dva typy lidí, kteří když byli spravedliví, lidstvo se pak napravilo a jestli křivdili, lidstvo se zkazilo.“ Zeptali se ho, kdo jsou? Řekl: „Sultán a učenci.“ Imám je tím vůdcem, a pokud je spravedlivý, potom i lidé všeobecně jsou spravedliví. A co se týče učenců, lidé následují jejich fatwy, které vydávají. Podle Abú Hurajry Posel Alláhův (sAs) spravedlivého imáma chválil, když řekl: „Třem typům lidí Alláh neodmítne jejich prosby - tomu, jenž si hodně připomíná Alláha, ukřivděnému a spravedlivému imámovi.“  Také řekl (sAs) podle vyprávění al-Bajhaqího (ve významu): „Každý, kdo je zodpovědný a je vůdcem i nad minimálně deseti lidmi, bude přiveden v Den zmrtvýchvstání a jeho ruce budou přivázány k jeho krku. Pokud byl spravedlivým, bude odvázán a pokud byl nespravedlivým, zůstane i nadále takto svázán.“

Posel Alláhův (sAs) se snažil býti spravedlivým imámem. Jednou mu přinesli džbán s mlékem. Když se napil, podíval se po své pravici, kde seděl Ibn Abbás, tehdy to byl malý sedmiletý chlapec, a po jeho levici seděl Abú Bakr a starší z Qurajšovců a Ansárů. Poté, co se napil (sAs), podíval se po své pravici na malého sedmiletého chlapce a po své levici na staré vousaté muže a zeptal se chlapce: „Dovolíš, abych začal s nimi před tebou?“ Žádá o svolení dítě, malého sedmiletého chlapce! Ti, jež následovali Proroka (sAs, jako byli Abu Bakr, Umar, Uthman, Ali a další z jeho společníků, rovněž velmi dbali na spravedlnost.

Posel Alláhův (sAs) se ve svém výroku zmínil o druhém typu lidí, o mladíkovi, jenž vyrostl ve víře v Alláha. Proč zmínil mladé? Jelikož mládí je období výzev, kdy touhy a pokušení vyzývají ke konání něčeho zakázaného. Posel Alláhův (sAs) v jiném výroku říká, že každý člověk bude v Den zmrtvýchvstání tázán na čtyři věci, jednou z nich je, nad čím strávil svůj život, znamená to od jeho narození do jeho smrti. Dále Posel Alláhův (sAs) pokračuje, že každý bude tázán na své mládí, čemu ho věnoval. Zde znovu zdůrazňuje důležitost mládí. Například Prorokovi společníci, jako byli Ali Ibn Abí Tálib (nechť je Alláh s ním spokojen), jenž  přijal islám jako malý chlapec a vyrostl ve víře a pokoře k Alláhovi, dále Muád ibn Džabal, Ibn Abbás (nechť je Alláh s nimi spokojen), dále imám al-Buchárí, jenž se jako velmi mladý stává učencem a který řekl: „Když jsem dosáhl 16 let, naučil jsem se nazpaměť knihu Ibn Al Mubáraka a již znal nazpaměť celý Korán.“

Posel Alláhův (sAs) ve svém výroku uvedl další typ lidí: „..muž, jehož srdce dychtí po mešitách..“ Jeho takového muže srdce patřilo nejlepšímu místu na zemi, byl věrný Alláhovi a dodržoval časy modliteb. Posel Alláhův (sAs) řekl: „Oznam radostnou zprávu těm, jež kráčejí v noci ve tmě do mešit, že jim bude naplno posvíceno v Den zmrtvýchvstání.“

Dalším typem lidí, o kterých se Posel Alláhův (sAs) ve výroku zmínil: „…dva muži, kteří se měli rádi ve jménu Alláha a kteří se potkali a rozešli v Jeho jménu“. Láska ve jménu Alláha je tím důvodem, který je ochrání v Den zmrtvýchvstání a patří k věcem, které vedou k lásce k Alláhovi. Posel Alláhův (sAs) řekl: „Mějte se rádi ve jménu Alláha.“Znamená to, že jeden druhému radí jen to dobré a oba si důvěřují, jeden druhého nešidí ani nepodvádí, jeden druhému zakazuje konání zla a oba dva se podporují v konání Alláhových příkazů a navzájem si pomáhají.

A dalším typem, jak pravil Posel Alláhův (sAs): „…muž, jehož vábila žena krásná a vysoce postavená, který ji odmítl slovy: Bojím se Alláha, Pána všech světů.“ Jelikož byl poslušný a bohabojný a uvědomoval si přítomnost Alláha, odmítl takové velké pokušení, tak ho Alláh v Den zmrtvýchvstání odmění a ochrání ve svém stínu, v den, kdy nebude jiného stínu kromě Jeho. Vzpomeňme si také na příběh proroka Júsufa (mír s ním).

A Posel Alláhův také řekl: „..a muž, jenž almužnu dával a utajil ji tak, že jeho levice nevěděla, co jeho pravice vydala….“

„….a muž vzpomínající Alláha v samotě a jeho oči se naplnily slzami..“ Posel Alláhův (sAs) v jiném výroku pravil: „Jsou dvě oči, jichž se oheň nedotkne. Oka, které zaplakalo z bohabojnosti a oka, které střežilo ve jménu Alláha.  

Připomínejte si Alláha, jelikož  při vzpomínce na Alláha se srdce uklidňují.

—————

Zpět