Alláh je laskavý ke svým služebníkům

07.08.2020 20:58

Páteční kázání 7. 8. 2020 (17. dhu l-hidždža 1441 H), šejch Usama al-Diri, mešita v Praze 

Chvála Alláhu. Jeho chválíme a Jeho o pomoc prosíme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (salla lláhu ʻalejhi wa sallam) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Nejlepší cestou k posílení víry a upevnění přesvědčení v srdcích a duších je poznání Alláha. Každý muslim se vždy potřebuje seznamovat s významy Alláhových jmen a Jeho popisem, aby opravil svou cestu a své představy a obnovil svou víru, očistil své mravy a napravil, co v životě pokazil. Všemohoucí Alláh praví: „Alláh ke služebníkům Svým je láskyplný a uštědřuje, komu chce – On silný je a mocný.“ (42:19) Alláh v tomto verši pěje chválu na Sebe Sama, že je převelice laskavý a dobrý ke Svým služebníkům. Svou laskavost vůči nim projevuje ve všech jejich záležitostech, na tomto i na Onom světě. Laskavost Alláha otevírá brány naděje, očekávání a milosti. Slova „Alláh ke služebníkům Svým je láskyplný“ v sobě nesou mimo jiné tyto významy:

Všemohoucí Alláh ví dopodrobna o všech jejich věcech a záležitostech, protože drobná skrytá věc se nazývá jemnou od arabského slova latíf. Proto Alláh v súře Lukmán praví: „… Synáčku, i kdyby to byla váha zrnka hořčičného a i kdyby to bylo ve skále či na nebi, anebo na zemi, Alláh to přinese! Vždyť Alláh věru bystrý je i dobře zpravený.“ (31:16) Alláh zná dopodrobna veškeré záležitosti lidstva včetně těch, které lidé pouhým okem nevidí, o drobných tvorech a podrobnostech jejich života. Zahrnuje to také vše, co člověk skrývá, co tají, své pocity a city, motivy, které zná jen Laskavý, Všemohoucí. Pochopí-li muslim tento význam, že Alláh zná vše dopodrobna, ví o každé maličkosti i velké věci, zná věci, které jsou zjevné, i ty, které jsou skryté, vede ho to k tomu, aby zpytoval sám sebe, dával si pozor na to, co říká a co dělá, o každém pomlouvači a nactiutrhači, protože Požehnaný a Všemohoucí s námi zúčtuje podle toho, co jsme vykonali, i kdyby to mělo jen váhu zrnka. Všemohoucí Alláh praví v súře Zemětřesení: „A kdo učinil dobra jen za váhu zrnka, uzří je, a kdo učinil zla jen za váhu zrnka, uzří je.“ (99:7-8)

K dalším významům Alláhovy laskavosti vůči Svým služebníkům patří to, že je ke Svým stvořením dobrý a přátelský. Přelaskavý, Požehnaný a Všemohoucí, jediný ví, co je pro člověka dobré a to mu předloží přátelsky a dobrotivě. Ví, co mu škodí, a to od něj odvrátí.

K projevům laskavosti Všemohoucího Alláha vůči člověku patří to, že mu podřídil anděly, kteří ho chrání ve dne v noci, když spí i když bdí, když je v klidu i když se pohybuje. Všemohoucí Alláh praví: „… tak jako tak má pozorovatele před sebou i za sebou, kteří jej střeží z rozkazu Alláhova.“ (13:10-11)

Imám Mudžáhid řekl: „Každý služebník má svého anděla, který ho chrání ve dne v noci.“

Nad všemi příklady toho, jak Všemohoucí Alláh ochraňuje člověka a je k němu dobrotivý, aby ho ochránil před vším špatným a nepříjemným, stojí příběh Mojžíše (mír s ním), když faraonovo nepřátelství a tyranie přesáhly veškeré meze. Když se však laskavost Alláha, Mocného a Vznešeného, obrátila na dům Mojžíšovy matky, změnil se strach v pocit bezpečí, zoufalství v uklidnění, útěk před zabitím v přijetí života, až se Mojžíš vrátil do náruče své matky, vystrašené a smutné. Všemohoucí Alláh upevnil jeho postavení na zemi a ukázal Pravdu v jeho rukách. Všemohoucí Alláh praví: „A vrátili jsme tě k tvé matce, aby se ochladilo oko její a nermoutila se.“ (20:40)

K dalším projevům Alláhovy laskavosti a přátelství vůči Svým služebníkům patří to, že Požehnaný a Všemohoucí obdaroval člověka více, než co potřebuje, a naložil na jeho bedra jen tolik, kolik unese. Všemohoucí Alláh praví: „Avšak ti, kdož uvěřili a dobré skutky konali – a My duši každé ukládáme jen to, nač stačí – ti budou Ráje obyvateli a v něm budou nesmrtelní.“ (7:42) Alláh je ke Svým služebníkům laskavý, i když sešle těžkosti a katastrofy. Když člověk pomyslí na někoho, kdo trpí nějakým neduhem nebo nemocí či zkouškou, řekne si, že má takové těžkosti, pod kterými se zhroutí i hory, ale Všemohoucí Alláh dá takovému člověku trpělivost, aby je přečkal. Dá mu odměnu za to, že v takové zkoušce obstojí. Přiměje jiné lidi, aby mu pomáhali v tom, co ho postihlo, a tito za to budou odměněni na tomto i na Onom světě. Abú Hurajra vypráví, že Prorok (sAs) řekl: „Kdykoli je muslim postižen nějakým nepohodlím, nemocí, starostí, smutkem či bolestí, či dokonce když se píchne o trn, tak Alláh za to smyje některé jeho hříchy.“ (všichni se na něm shodují)

Alláhova laskavost se také projevuje u lidí, kteří mají těžké povolání nebo práci. Všemohoucí Alláh je jim v této práci nápomocen, dává jim sílu a výdrž, aby v ní vytrvali. Prorok (sAs) řekl: „Každému je usnadněno to, pro co byl stvořen.“

 

 

—————

Zpět