Alkohol je velkým zlem

13.02.2015 06:02

Páteční kázání 13. 2. 2015, šejch Ahmad Rajab, mešita v Praze

Chvála Alláhu. Jen Jeho uctíváme a Jeho o pomoc, o vedení správnou cestou a o odpuštění prosíme. Ten, koho Alláh uvede na správnou cestu, toho z ní nikdo nesvede, a ten, komu Alláh dá zbloudit, toho už na správnou cestu nikdo neuvede. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Služebníci Alláha, pití alkoholu škodí náboženství, škodí tělu i zdraví, obírá člověka o majetek, je to zločin proti sobě samému, rozumu i rodině. Ten, kdo pije alkohol, idealizuje si zlo, idealizuje ho svým přátelům a svému okolí. Jakmile se alkohol rozpustí v hlavě člověka, který ho pije, ztratí své city a začne s různými neslušnostmi a nemravnostmi, protože ztratí to, čím ho Všemohoucí Alláh odlišil, a tím je rozum. Všemohoucí a Vznešený Alláh pravil: „Věru jsme milostí Svou syny Adamovy poctili.“ (Noční cesta, 17:70) Ibn cAbbás řekl, že to znamená rozumem. Rozum je tedy velkým požehnáním, kterým Všemohoucí Alláh obdařil člověka, aby odlišil užitečné od škodlivého a pochopil Alláhova přikázání. Když se člověk napije alkoholu, přichází o rozum a stává se z něj něco jako zvíře, nebo ještě hůře.

Alláh zakázal alkohol ve Svém výroku: „Vy, kteří věříte! Víno, hra majsir, obětní kameny a vrhání losů šípy jsou věru věci hnusné z díla satanova. Vystříhejte se toho – a možná budete blažení. Satan chce mezi vámi podnítit pomocí vína a hry majsiru nepřátelství a nenávist a odvést vás od vzývání Alláha a od modlitby. Přestanete s tím tedy?“(Prostřený stůl, 5:90-91) Když byly seslány tyto verše a uslyšel je cUmar bin al-Chattáb, řekl: „Ukončili jsme to. Přestali jsme.“ Výraz „vystříhejte se ho“ je výstižnější než výraz „zakázat“, protože vystříhání se něčeho v sobě zahrnuje význam držet se od něčeho daleko a vyhýbat se tomu.

V době předislámské Arabové pili alkohol a oddávali se svým tužbám bez omezení. Následovali špatné zvyklosti a chování, které je ovládaly, a nebylo jednoduché je od toho ze dne na den odvrátit. Moudrostí Alláha Všemohoucího bylo tedy pozvolné ustanovování pravidel a postupné zakazování alkoholu v několika etapách a obdobích, což je patrné z Koránu, dokud se v něm neobjeví konečný a absolutní zákaz alkoholu s výčtem všech příčin a vysvětlením, jaký význam má tento zákaz, jak je patrné z verše. Alkohol je tedy zakázaný absolutně a navždy až do Soudného dne.

sunně je mnoho hadísů, které podporují zákaz alkoholu, který je jedním z největších hříchů.

Ve sbírce Muslima je citován ibn cUmar (rAa), který vyprávěl, že Prorok (sAs) řekl: „Vše, co opíjí, je alkohol a je to zakázané. Kdo pije alkohol na tomto světě a zemře, aniž by s tím přestal a kál se, ho neokusí ani v Ráji.“

Podle ibn cAbbáse (rAa) Posel Alláha (sAs) vyprávěl, že k němu sestoupil Gabriel a řekl: „Muhammade, Alláh proklel alkohol, toho, kdo ho vyrábí, kdo ho nechá vyrobit, kdo ho pije, kdo ho nese, komu je přinesen, kdo ho prodává, kdo si ho koupí, kdo ho nalévá a komu je naléván.“

Podle bin cUmara (rAa) Posel Alláha (sAs) řekl: „Alkohol je to největší zlo. Kdo se ho napije, toho modlitba nebude přijata po čtyřicet dní. Jestliže zemře s alkoholem v břiše, zemře jako pohan.“

Prorok (sAs) řekl také: „To, co opíjí ve velkém množství, je i v malém množství zakázané.“

Abú ad-Dardá‘ (rAa) vyprávěl, že mu milovaný Prorok (sAs) dal devět rad, z nichž jedna je: „Nepijte alkohol, neboť je to klíč ke zlu.“

Podle cUthmána (rAa) říkával (Prorok): „Vyhýbejte se alkoholu, protože je to to největší zlo. Kdysi žil muž, který uctíval a žil osamoceně. Zalíbil se jedné svůdnici. Poslala k němu svou otrokyni, aby ho pozvala, aby jí byl za svědka. Přišel tedy k ní a žena za ním hned zavírala dveře, jakmile do nich vstoupil, až zůstal sám s ní, jejím sluhou a džbánem vína. Pak se mu přiznala: ‚Nepozvala jsem tě, abys mi svědčil. Pozvala jsem tě, aby ses se mnou pomiloval, nebo abys zabil tohoto sluhu, nebo abys pil tohle víno.‘ Vybral si tedy víno a ona mu nalila do poháru. Pak řekl: ‚Přidejte ještě.‘ Pokračoval v pití, až nakonec došlo k tomu, že kromě pití se s ženou pomiloval a sluhu zabil. Vyhýbejte se tedy alkoholu, protože alkohol a víra nejdou vůbec dohromady, dokud jedno nevytlačí druhé.“

Na závěr si řekněme, že jak Alláh zakázal pití alkoholu, tak také zakázal jeho prodej, i kdyby to bylo někomu, kdo ho nepije. Al-Buchárí i Muslim tradují, že Džábir bin cAbdulláh slyšel v roce dobytí Mekky Proroka (sAs), jak v Mekce říká: „Alláh i Jeho Posel zakázali prodej alkoholu, mršinu, vepřové a modly…“

Vyhýbejte se tedy alkoholu, služebníci Alláha, kdo se kaje, tomu Alláh odpustí.

—————

Zpět