A pomněte, když Pán váš prohlásil: Budete-li vděční, rozmnožíme pro vás dobré

12.05.2023 21:03

Datum: 12. 5. 2023 (22. šawwál 1444), z archívu kázání

Chvála Alláhu. Jeho uctíváme a Jeho o pomoc prosíme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Vděčnost je jedna ze skvělých vlastností, kterými Všemohoucí Alláh charakterizuje Sám Sebe, Své posly – alajhim as-salátu wa-s-salám – a přikázal nám, abychom se jí zdobili i my. Všemohoucí Alláh praví: „Co by dělal Alláh s vaším trestem, budete-li vděční a uvěříte-li? Alláh věru je za vděčnost uznalý a vševědoucí.“ (4:147) Všemohoucí Alláh spojuje víru s vděčností, neboť spolu souvisí, na což Všemohoucí Alláh poukazuje v části: „Alláh věru je za vděčnost uznalý a vševědoucí.“ Všemohoucí Alláh byl a je za vděčnost uznalý a vševědoucí, aby měl na těchto vlastnostech podíl i služebník. To nás vede k tomu, abychom i my byli vděční, uctívali jsme Pána všech světů, byli jsme poslušni Jeho příkazů. Základem je, aby byl věřící vděčný svému Pánu – chvála Mu – který mu dal zjevné i skryté dary: „Není dobrodiní žádného, aby od Alláha nepřicházelo.“ (16:53)

Posel Noe – alajhi as-salám – byl vděčným služebníkem. Všemohoucí Alláh praví: „… ó potomci těch, jež nesli jsme v arše s Noem, jenž služebníkem byl Naším vděčným!“ (17:3) Byl služebníkem, který uskutečňoval uctívání Všemohoucího Alláha, projevoval vděk svému Pánu, který mu dal dar poselství a učinil ho druhým otcem lidstva. Ibn Mas’úd – radija lláhu anhu – řekl: „Kdykoli si Noe oblékl něco nového, kdykoli něco pojedl, vždy za to poděkoval Všemohoucímu Alláhovi, proto o něm Alláh řekl, že byl „vděčným služebníkem“. Posla Ibráhíma – alajhi as-salátu wa-s-salám – Alláh chválí a popisuje jako oddaného vůdce. Všemohoucí Alláh praví: „Ibrahím věru byl vůdcem Alláhu oddaným, hanífem a mezi modloslužebníky nepatřil.“ (16:120) Tedy vždy za všech okolností byl vděčný za dary od Alláha.

Jedním z Poslů, kterým Všemohoucí Alláh přikázal, aby pracovali a byli vděční, byl Dáwúd – alajhi as-salátu wa-s-salám – a jeho rod. Všemohoucí Alláh praví: „Buďte rodu Davidovu vděčni!“ (34:13) Příkaz k práci je důkazem dobrého zvládnutí vědění, což si zasluhuje mnoho vděku.

Vděk, tato vznešená vlastnost, je uspokojením Všemohoucího Alláha, znamená to také následování Jeho proroků – alajhim as-salátu wa-s-salám – a proroka Muhammada – salla lláhu alajhi wa sallam – který ve vznešeném hadísu říká: „Proč bych tedy nebyl vděčným služebníkem.“ Projevování vděku Alláhovi – chvála Mu – je klíčem k dobru a zavírá dveře před vším zlem. Díky vděku se nám stále dostává darů. Všemohoucí Alláh praví: „A pomněte, když Pán váš prohlásil: ‚Budete-li vděční, rozmnožíme pro vás dobré…‘“ (14:7) Ale málokteří služebníci Alláhovi jsou vděční. Všemohoucí Alláh praví: „Jak málo je však vděčných mezi služebníky Mými!“ (34:13) Vděčnost je stupněm, na který se dostanou je oddaní věřící, kteří vynakládají velké úsilí na cestě Všemohoucího Alláha, a On je na jejich cestě vede. „Ty, kdož kvůli Nám se usilovně snaží, ty věru povedeme po cestách Svých. A Alláh zajisté je s těmi, kdož dobro konají.“ (29:69)

Služebníci Alláhovi,

vděk projevovaný vůči Všemohoucímu Alláhovi je důkazem vyspělého rozumu a zbožnosti a čistoty duše, nejvýznamnějšími projevy vděku je víra v Alláha jako Pána všech světů, v islám jako náboženství, v Muhammada – salla lláhu alajhi wa sallam – jako Jeho Posla, a pro vedení na správné cestě je třeba, aby člověk projevoval svůj vděk svému Pánu. Všemohoucí Alláh praví: „… a na správnou cestu – ať vděčný je, či nevděčný – jsme jej uvedli.“ (76:3)

Výrazem vděku vůči Alláhovi je také plnění všech náboženských povinností. Někteří zbožní říkají, že výrazem vděku je modlitba, půst, jakýkoli dobrý skutek, který uděláme pro Alláha, a nejlepšími ze skutků jsou vděk a velebení. Všemohoucí Alláh praví: „Naopak, Alláha uctívej a buď jedním z vděčných!“ (39:66) Stejně jako je vděčnost projevována poslušností, je třeba se zároveň vyvarovat neposlušnosti a zakázaným věcem. Všemohoucí Alláh praví: „Buďte Mne pamětlivi a Já budu pamětliv vás, děkujte Mi a nebuďte nevděční!“ (2:152) Tedy buďte Mne pamětlivi, věřící, tím, že budete poslušni v tom, co jsem vám přikázal a co jsem vám zakázal. Posel Alláhův – salla lláhu alajhi wa sallam – řekl: „Když jsem vám něco zakázal, tak se tomu vyhýbejte, a když jsem vám něco přikázal, tak to dělejte do takové míry, co dokážete.“

Vděk vůči Všemohoucímu Alláhovi je ochranou lidí před trestem, příčinou zachování darů, zemí i služebníků, zvýšením dobra. Víra a zbožnost jim přináší požehnání nebes a země. Víra ve Všemohoucího Alláha, Jeho Posly, provádění činů poslušnosti jim přináší požehnání nebes i země a jsou zahrnuti dostatkem.

—————

Zpět