A co po ramadánu?

29.05.2020 23:15

Páteční kázání 29. 5. 2020, Dr. Usama al-Deiri, mešita v Praze

Chvála Alláhu. Jeho uctíváme a Jeho o pomoc prosíme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Ramadán odešel a skončily jeho asketické noci, uplynuly jeho dny plné lidí a života, tento měsíc, který hasí žízeň žíznících, léčí rány nemocných, vrací život duším, zdraví tělu, kdy se duše navrátily, odkud vyšly, čela byla pokládána na zem v modlitbě ke svému Stvořiteli, mnozí vykonávali různé činy uctívání, dbali na vykonávání těch povinných, přibližovali se k Alláhovi dalšími nepovinnými modlitbami, četli slova Alláhova, pronášeli k Němu prosebné modlitby, dávali dobročinné dary chudým a potřebným. Alláh v ramadánu přichystal takovou atmosféru, aby se tento měsíc stal komplexní školou, z které budou muslimové čerpat po zbývající měsíce. Ale někteří muslimové, jakmile skončí ramadán, tak se vrátí k tomu, co dělali předtím, nedbají nebo nedostatečně vykonávají činy uctívání. Takto se nemají věřící chovat. Známkou přijetí a úspěchu je to, že člověk pokračuje v konání dobrého.

Bylo zvykem u prvních muslimů, že stejně jako jejich Prorok (sAs) pokračovali dál v poslušnosti k Alláhovi i po ramadánu, využívali roční období a cvičili se v konání činů uctívání a pociťovali Alláhovu přítomnost. Á’iša vyprávěla, že Prorok (sAs) řekl: „Nejmilejšími činy pro Všemohoucího Alláha jsou ty, které trvají, i když jich není mnoho.“ Ve sbírce al-Buchárího a Muslima se traduje podle Alqamy, že se zeptal Á’iši, jestli si Prorok (sAs) vyhrazoval nějaké zvláštní dny. Á’iša mu odpověděla, že ne, že dělal vše stále stejně, a kdo to dokáže jako Prorok (sAs), tak může. Na tomto staví učenci svou nevoli k přerušení nějaké činnosti. Konkrétně je to podle hadísu tradovaného al-Buchárím podle Abdulláha bin Amra bin al-Áse (rAa), který vyprávěl, že mu Prorok (sAs) řekl: „Abdulláhu, nebuď jako tamten. Vstával v noci a už to nedělá.“

Milí bratři a sestry,

nevykonávejte činy uctívání jen v některou roční dobu, vytrvejte v poslušnosti k Alláhovi, jak řekl Prorok (sAs), jak se traduje ve sbírce Abú Dáwúda podle Á’iši (rAa): „Konejte tolik, co dokážete. Alláh se jistě neunaví, i když vy se jistě unavíte. Nejmilejším činem pro Alláha je ten, který trvá, i kdyby to byl jen menší čin.“ Pokud něco dělal (sAs), vytrval v tom. Ramadán skončil a po něm přichází moře zásluh. Zásluhy za poslušnost jsou nekonečné. Kdo dodržuje ramadán, tak ramadán je v čele. Kdo uctívá Alláha, tak Alláh je živý, nikdy nezemře.

U těchto bodů se musíme zastavit po té, co jsme se rozloučili s ramadánem:

1) Ramadán přišel jako milý host. Já i ty, služebníku Alláhův, jsme na tomto světě hosty a jednou ho opustíme. Připravme se na tento den poslušností, bohabojností a vírou.

2) Ramadán se podobá člověku. Kam přijde, tam se lidé z jeho příchodu radují, všichni se smějí, když se narodí. S ramadánem je to stejné – každý věřící se raduje, když přijde. Věřící si navzájem přejí, když začne. Když člověk odchází z tohoto světa, všichni jeho blízcí a ti, kdo ho milovali, pláčou, když se s ním musí rozloučit. S ramadánem je to stejné – každý věřící pláče, když se s ním loučí.

3) Ramadán odešel po té, co byl naším milým, drahým hostem po celých 30 dní. Dosvědčí nám dobré skutky, noční modlitby a půst? Anebo nám dosvědčí špatné skutky, nedbalost v poslušnosti vůči Alláhovi, a když odchází, pláče, neboť je mu z nás smutno?!

4) Dejte si pozor, abyste nebyli jako ta, která rozpletla přadeno po té, co jej s námahou upředla. Dejte si pozor, bratři a sestry, abyste nebyli jako ta bláznivá žena v Mekce, která se jmenovala Raita bin Saad, která celý den předla přadeno, a pak ho rozpletla, tj. zničila ho, když bylo tak pěkně udělané. Všemohoucí Alláh praví: „Nebuďte jako žena ona, jež rozpletla přadeno své poté, co s námahou je upředla…“ (16:92) Tento příklad je obrazem některých z nás. Jakmile skončí ramadán, hned se vrátí k neposlušnosti a hříchům po té, co se celý měsíc modlili, postili, vstávali v noci k modlitbám, stanuli pokorně před Alláhem, s pláčem, prosbami, poníženě. Takto krásně upředli přadeno svých zbožných činů do té míry, že si někteří přejí, aby je v tomto stavu vzal Alláh k sobě, díky tomu, kolik potěšení nachází v uctívání a poslušnosti. Toto přadeno však rozpletou okamžitě po západu slunce posledního dne ramadánu.

5) Nezapomínejte na půst šest dnů z měsíce šawwálu. Jedním ze zbožných činů, které pro nás byly stanoveny po ramadánu, je půst šest dnů z měsíce šawwálu. Ve sbírkách Abú Dáwúda a Ibn Mádži se traduje podle Abú Ajjúba, Prorokova (sAs) druha, že Prorok řekl: „Kdo se postí v ramadánu a pak pokračuje ještě šest dní z měsíce šawwálu, jako by se postil celý věk.“

Ó Alláhu, ochraňuj muslimy, ať jsou kdekoli, dej, ať trvá bezpečnost a bezpečí v této zemi a ve všech zemích, kde jsou muslimové.

 

 

—————

Zpět