„Nedomnívej se, že Alláhovi je lhostejné, co nespravedliví konají…“ (14:42)

10.11.2023 06:05

Datum: 10. 11. 2023 (26. rabí´ath-thání 1445 H)
Mešita v Praze

Chvála Alláhu. Jeho uctíváme a Jeho o pomoc prosíme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Mocný a Vznešený Alláh si sám sobě zakázal nespravedlnost a zakázal ji také mezi svými služebníky. Všemohoucí Alláh praví: „… a neošidí Pán tvůj z nich jediného.“ (18:49) V posvátném hadísu praví: „Služebníci moji, zakázal jsem si nespravedlnost a zakázal jsem ji také vám. Nebuďte nespravedliví.“ Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – varoval před nespravedlností a má špatné následky v Soudný den: „Varujte se nespravedlnosti, neboť nespravedlnost znamená temnotu v Soudný den.“

Nespravedlnost je opakem spravedlnosti a znamená protivení se Všemohoucímu Alláhovi, který ve Své Vznešené Knize praví: „Alláh vám přikazuje, abyste vraceli svěřené majetky jejich vlastníkům, a když soudíte mezi lidmi, abyste soudili spravedlivě. Vždyť Alláh – a jak krásné je to, k čemu vás napomíná – vždyť Alláh slyšící je i jasnozřivý.“ (4:58) Kdo nevrací svěřené majetky tomu, komu patří, je nespravedlivý, zahalený v temnotách lži, útlaku a nevědomí o světle Pravdy a spravedlnosti, zasluhuje si dle Alláhova příslibu trest, opovržení a zavržení, nachází se na pomezí mezi těmi, které Všemohoucí Alláh oživil Svým světlem a čistotou Své víry, a mezi těmi, kdo byli zatraceni kvůli své nespravedlnosti, povyšování se a špatnému chování. Všemohoucí Alláh praví: Zdaž ten, jenž mrtev byl a jehož jsme oživili a jemuž jsme světlo dali, aby s ním kráčel mezi lidmi, je roven tomu, kdo v temnotách dlí, z nichž východiska není? A takto bylo zkrášleno nevěřícím to, co prováděli.“ (6:122)

Nespravedlnost má různé podoby. Nespravedlnost začíná odmítnutím podpory a končí zabíjením proroků. Všemohoucí Alláh praví: „… a dávat podporu odmítají.“ (107:7) A dále: „… zabíjeli nespravedlivě proroky…“ (4:155) Toto vše je odklonění se od Pravdy ke lži.

Není pochyby o tom, že upírání nějakého práva nebo nároku tomu, komu náleží, je velká nespravedlnost a je to nepřijatelné pro Všemohoucího Alláha na tomto i na Onom světě. Všemohoucí Alláh praví: „Nedomnívej se, že Alláhovi je lhostejné, co nespravedliví konají; On pouze odklad jim dává do dne, kdy oči budou vytřeštěny…“ (14:42)

Služebníci Alláhovi, dnes vidíme zločiny proti lidskosti v okupované Palestině a trpělivé Gaze, kdy dochází k zabíjení, zastrašování a vyhánění nevinných dětí, žen, starců a dospělých, ničení mešit, kostelů, nemocnic a škol, stromů i půdy, jsme svědky kolektivní likvidace a do očí bijící agrese, která na sobě nese znak povýšenosti, nadřazování se, arogance a ukazování síly.

V uspíšení nebo odložení trestu nespravedlivým je velká moudrost Všemohoucího Alláha. Všemohoucí Alláh praví: „Nedomnívej se, že Alláhovi je lhostejné, co nespravedliví konají; On pouze odklad jim dává do dne, kdy oči budou vytřeštěny…“ (14:42)

Nezapomínejme na to, co tradoval Abú Músá al-Ašarí – radija lláhu anhu – podle Proroka – salla lláhu alajhi wa sallam, který řekl: „Alláh dává nespravedlivému odklad. Ale jakmile se ho zmocní, nenechá ho uniknout.“ Pak Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – zarecitoval: „Takový je zásah Pána tvého, když města zasahuje, jež nespravedlivá jsou. A zásah Jeho věru bolestný je a prudký!“ (11:102)

Varuji vás i sebe před tím, abychom nebyli nespravedliví v jakékoli formě nespravedlnosti, velké či malé, nedopouštějte se nespravedlnosti, i kdyby byla sebemenší. Trest, který Všemohoucí Alláh – chvála Mu – přislíbil nespravedlivým, je velký.

Ó Alláhu, učiň, ať se našemu lidu v Gaze a Palestině neděje nespravedlnost, zachraň je, ó Pane všech světů, buď milostivý k mučedníkům a přijmi je mezi zbožné, buď milostivý zejména k těm, kdo se stali oběťmí pod sutinami, a nikdo se k nim nedokázal dostat ani je najít kvůli míře destrukce. Ó Alláhu, nechť jsou vyléčeni všichni zranění, ulehči jim, dej jim trpělivost a sílu, ó Pane všech světů.

—————

Zpět